Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija

Biedrības LARA MĒRĶI UN UZDEVUMI: “…veicināt anestezioloģijas un reanimatoloģijas attīstību Latvijā un nodrošināt iespējami augstāku anestēzijas un intensīvās terapijas līmeni LR un celt biedru profesionālo kvalifikāciju”.

Izmantotas metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no agrāk izmantotām metodēm.

1. Atskaites gadā LARA aktivitātes tika veltītas 8.-10.decembra 5.Nacionālā kongresa, kas notika Liepājā realizācijai, kā arī pildot Eiropas Savienības Medicīnisko Specialitāšu Komisijas Anestezioloģijas sekcijas un Komitejas (UEMS EBA) norādījumus un rekomendācijas attiecībā uz pacienta drošības garantiju Eiropas Savienībā.

Biedrības darbības pamatvirzieni 2011 g. bija šādi:

  • pacientu aprūpes optimizācija visos līmeņos: Rīgas stacionāros un Latvijas rajonu reģionālajās un loko-reģionālajās slimnīcās;
  • protokolu un standartu anestezioloģijā/intensīvajā terapijā ieviešana klīnikās, kas paredz pacientu aprūpes optimizāciju;
  • secīga un pēctecīga medicīniskās izglītības sistēmas pilnveidošana, īpašu uzmanību pievēršot mūža izglītībai;
  • ārstu darbības pārkāpumu un profesionālo kļūdu analīze un vērtēšana;
  • sadarbība ar starptautiskām vadošām Eiropas Anestezioloģijas struktūrām;
  • sadarbība ar citām profesionālām un sabiedriskām organizācijām, masu mēdijiem
  • un pacientu tiesību pārstāvošām organizācijām veselības aprūpes jautājumos.

Svarīgākie sasniegumi un notikumi

1. 2011.gada 9. un 10.decembrī Liepājas olimpiskajā centrā notika biedrības “Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija” (LARA) 5. Nacionālais kongress, kura dalībnieku skaits bija 412. Iepriekš 8.decembrī Rīgā dažādās slimnīcās ap 75 interesentiem notika praktiskā apmācība septiņās grupās, kurās tika demonstrētas jaunākās metodes, pamatā par sonogrāfijas metodes izmantošanu gan reģionālajā anestēzijā, gan centrālo vēnu un artēriju katetrizācijas veikšanai kontrolēti ar šo metodi, kā arī fibroptiskās metodes tālākai ieviešanai trahejas intubācijas veikšanai.

Kongress analizēja profesionāli paveikto visiem šajā grūtajā finansiālās un daļēji arī garīgās krīzes periodā, nosprauda jaunus mērķus un uzdevumus, apliecināja vēlmi darīt visu pacienta un viņa drošības labā, kā arī pārunāja iespējas uzlabot darba apstākļus esošajā situācijā un, protams, cēla kvalifikāciju gan ārstiem, gan māsām anestēzistēm. Priecājamies, ka tajā piedalījās arī rezidenti un studenti.

Lai kā būtu, specialitātē jāuztur progresīvi augstas profesionālās iemaņas, jāceļ tās atbilstoši laikmetam un visas cilvēces progresam. Visnotaļ jānodrošina pacientu drošība, jādara visu labāk, zinošāk un prasmīgāk. Tādēļ tam tika veltīta speciāla sēde, kurā piedalījās un diskutēja gan Latvijas pārstāvji, gan "uz laiku" ārzemēs šobrīd strādājošie Latvijas speciālisti. Tā tika virzīta ar mērķi realizēt 2010.gada 13.jūnijā Helsinkos parakstīto ķirurģiska pacienta drošības vadlīnijas Eiropas savienības valstīs.

Tika uzklausīti 52 mutiskie ziņojumi un 13 stenda referāti. Jebkurš no dalībniekiem tiešām ir kaut kur zinošākais un praktiskākais, tādējādi spējīgs veicināt profesionālo izglītību un attīstību. Interesanta un labi apmeklēta bija sesija, kurā uzstājās jaunie zinātnieki - nesen promocijas darbus aizstāvējušie, kuru skaits šobrīd ir 8, un patreizējie doktoranti. Klausītāji tika informēti par viņu pētniecības darbos rināmajām lietām un nākotnes iecerēm. Atsevišķas sesijas tika veltītas jaunumiem anestezioloģijā, intensīvajā terapijā un reanimatoloģijā, sāpju medicīnā, neatliekamajā medicīnā, kā arī anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu darbības aktualitātēm. Notika arī ORION kompānijas satelītsimpozijs veltīts jaunām iespējām sedacijā un Arbor Medical Korporācijas satelītsimpozijs “Ehokardiogrāfijas loma anesteziologa-reanimatologa praksē”.

Stenda referātu komisija piešķīra par stenda referātu prezentāciju to galvenajiem autoriem - 1.vietu Arnim Vilkam (RAKUS “Gaiļezers”), 2.vietu Anitai Kalējai (P.Stradiņa KUS), bet 3.vietu Marinai Guļinai (Bērnu KUS). Kongresa svinīgās vakariņās, kas notika Liepājas Latviešu biedrības namā, tika sveikti arī 5 jaunie biedrības LARA Goda locekļi Ruta Ķemme, Ēriks Purmalis, Pēteris Ošs, Maruta Neļķe un Ilze Mežavilka.

Tieši kongresa priekšvakarā iznāca pilnīgi jauns žurnāls "LARA Vēstis", kuru sagatavoja 4 valstu starptautiskā redkolēģija Dr.med. Edgara Vasiļevska vadībā, kuru pozitīvi novērtēja un par interesantu atzina gandrīz visi pēc tam aptaujātie. Paredzēts, ka iznāks turpmāk gadā 3-4 numuri.

Aktīvi piedalījās arī dažādu firmu pārstāvji ar nozarē jaunākās produkcijas izrādīšanu un apmācību.

2. Gada laikā tika organizētas 8 LARA zinātniski –praktiskās sēdes, t.sk. izbraukuma

sesija uz Rēzeknes slimnīcu (27.05.2011) ar nolūku iepazīties ar tās anestezioloģijas, intensīvās terapijas dienestu, kā arī dalīties darba pieredzē.

3. Regulāri notika paplašinātas LARA Valdes un sertifikācijas komisijas sēdes.

4. Turpinājas ārstu speciālistu sertifikācija un resertifikācija.

5. Tika organizēti kvalifikācijas celšanas kursi specialitātē (“Anestezioloģijas un

Intensīvās terapijas aktualitātes”, “Jaunākie atdzīvināšanas algoritmi”) Rīgas

Stradiņa Universitātes un P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas bāzēs.

6. Latvijas ārsti anesteziologi-reanimatologi (I.Golubovska, A.Miščuks) stažējās Anestezioloģijas un Sāpju klīnikā Detroitā, Wayne Universitātē (ASV), kur apguva reģionālās anestēzijas un sāpju terapijas jaunākās metodes.

7. LARA biedri piedalījās Starptautiskajos kongresos un vietēja līmeņa konferencēs,

t.sk. Eiropas Anesteziologu kongresā Amsterdamā, Starptautiskajā intensīvas terapijas simpozijā Briselē, daudzās citās konferencēs un simpozijos, kā arī RSU konferencē, kuros uzstājās ar ziņojumiem.

8. Promocijas darbus sekmīgi aizstāvēja un par Dr.med. kļuva Edgars Vasiļevskis, Oļegs Sabeļņikovs, Tālis Kauliņš un Nataļja Jakušenko.

9. Eiropas Diploma anestezioloģijā eksāmena I daļu sekmīgi nokārtoja R.Leibuss, M.Linkēvics, Z.Kripāne un I.Veģeris.

10. LARA turpināja sadarboties ar industriālām firmām izglītības jomā, organizējot

kopīgus izglītības seminārus.

11. Turpinājās darbs pie darba vērtējuma “punktu”sistēmas, kur aktīvi strādāja T.Kauliņš.

12. LARA biedri aktīvi iesaistījās slimnīcu anestezioloģijas-reanimatoloģijas nodaļu

un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta reorganizācijā.

Starptautiskajā līmenī

1. LARA pārstāvji A.Sondore un P.Tomiņš turpināja darbu UEMS Eiropas Anestezioloģijas Padomes komisijās: A.Sondore: tālākizglītības komisijā (Continuous Medical Education); Dr.P.Tomiņš- neatliekamās medicīnas komisijā.

Dr.P.Tomiņš piedalījās UEMS EBA sesijās Amsterdamā un Neapolē.

2. LARA pārstāve S.Kazūne pārstāv Latviju Eiropas Anestezioloģijas Biedrības Komitejā (Council of ESA).

3. LARA prezidents I.Vanags veic pienākumus Eiropas Anestezioloģijas biedrības nacionālo padomjdevēju komitejā (ESA NASC).

4. A.Sondore turpināja strādāt starptautiskajā Eiropas Anestezioloģijas Izglītības Fonda projektā, pildot Latvijas Reģionālā Centra direktores funkcijas, ko tagad pārņem E.Strīķe.

5. I.Krustiņa izvirzīta par Latvijas pārstāvi Eiropas kardiotorakālajā asociācijā.

6. B.Mamaja turpina sadarbību ar Eiropas Pediatrijas Anesteziologu Biedrību

Federāciju (FEAPA).

 

LR Anesteziologu un reanimatologu asociācijas prezidents,

profesors

Indulis Vanags

Rīgā, 2012.gada 23.janvārī

Copyright 2011. Free Joomla 2.5 templates.